0แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…1….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นายศุภกิจ  รุ่งโรจน์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

 

 

คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยหอการค้า

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอากาศยาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2

นางสาวธัญพิชชา  ทองกลาง

คณะปฐพีศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

 

 

วิทยาศาสตร์การอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

นางสาวมีนา  มณีนุตร์

สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

เทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

 

 

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4

นางสาวอัจฉรา  สุดสาคร

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (วิเคราะห์)ประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

นางสาวกรรณิกา  หลักแหลม

คณะครุศาสตร์  สาขาฟิสิกส์  ปริญญาตรี 5 ปี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…1….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

6

นางสาวฐิติมา  สุขสด

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

 

 

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7

นางสาวมานิตา  แสนบุราณ

วิศวกรรมศาสตร์  สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

 

คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8

นายยรรยง  ยงญาติ

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

9

นายอนุพงษ์  มาลาแก้ว

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10

นายอดิศักดิ์  แก้วเกตุ

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

11

นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ

คณิตศาสตร์  ปริญญาตรี 5 ปี   ครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…1….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

12

นางสาวสุภาดา  อินมา

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

13

นางสาวพลอยไพลิน  แหลมหลัก

คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

14

นางสาวจารุวรรณ  เรือนเหมย

คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

15

นางสาวจารุวรรณ  แดนดิน

คณะครุศาสตร์  สาขาเคมี ปริญญาตรี 5 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาเคมี ปริญญาตรี 5 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี คู่ขนานการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

16

นางสาวชนิดา  เรืองฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…1….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

17

นางสาวพัชรินทร์  เรืองฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาบริหารการจัดการภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

18

นางสาวรัตนาวดี  เที่ยงตรง

คณะครุศาสตร์  สาขาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ สาขาการเงินและธนาคาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

19

นางสาววิชชญา  เสมาทอง

คณะครุศาสตร์  สาขาชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะสหเวชศาสตร์  สาขาชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20

นางสาวสุพัตรา  มะโหธร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21

นางสาวชฎาพร  ศศิอภิรัตนากูล

คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

22

นางสาวชฎาพร  เรืองโรจน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…1 ….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

23

นางสาวอัจฉรา  ล้นเหลือ

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24

นางสาวเพ็ญนภา  อ่อนจา

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25

นางสาวตรีรัตน์  หลักแหลม

คณะศิลปะศาสตร์  สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

 

คณะสังคมศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

26

นางสาวกัลยา  มาลัย

คณะสังคมศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

27

นางสาวฐิตินันท์  มั่นสวาทะไพบูลย์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

คณะเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28

นายอภิสิทธิ์  ใจกอง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีและสิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)

มหาวิทยาลัยพะเยา

29

นางสาวบุษกร  ทำความชอบ

คณะวิทย-คณิต และศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  ปริญญาคู่ขนาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…1 ….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

30

นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ

คณะบัญชี   หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 

คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

31

นางสาวเมธาวดี  เข็มทอง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

32

นางสาวจิรนันท์  พลเรียบ

คณะสังคมศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

33

นางสาวขนิษฐา  กรรมสิทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

34

นางสาวกาญจนา  ยายิน

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

35

นายพิชญ์ยา  แก้วจันทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…2 ….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นายธนพัฒน์  คำตา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย

 

2

นายอานนท์  นาคเหล็ก

คณะศึกษาศาสตร์ แขนงภาษาอังกฤษและคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ภาษาอังกฤษ(คู่ขนาน)

 

3

นายฐาปนะ  เหลือหลาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

มหาวิทยาลัยพะเยา

4

นางสาวภาวินี  ฟักโต

คณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

สาธารณสุขอนามัยชุมชน

 

5

นางสาวศิริเรียม  เพิ่มพูน

คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขอนามัยชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา

6

นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์ประจัก

คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

7

นางสาวสุรีย์ฉาย   แจ้ยา

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

8

นางสาวนิตยา  จันทร์ศรี

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

9

นายจักรกฤษ  ระงับใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

คณะสถาปัตยกรรม   สาขา ออกแบบสื่อและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…2….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

10

นางสาวจุฑาทิพย์  แจ่มแสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

11

นางสาวจุฑารัตน์  ปักษี

คณะครุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรภัฏจันทรเกษม

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

12

นางสาวจุฑารัตน์  ดีล้น

คณะอัญมณี  สาขาออกแบบอัญมณี

มหาวิทยาลัยบูรพา

13

นางสาวอรธีรา  ใจคำ

คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาพะเยา

14

นางสาวจริยา  เที่ยงตรง

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

15

นางสาวนิศารัตน์  จักจั่น

คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

16

นางสาวมะลิวัลย์  น้อยกลัด

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

17

นายนัฐพงศ์  จันทรคติ

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

18

นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณกูล

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

19

นางสาวพัชรินทร์ ห่อทอง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชการบัญชี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

20

นางสาวนภารัตน์  ลือก้อง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

21

นางสาวปนัดดา  จดฟ้า

คณะศิลปะศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย คู่ขนาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

22

นางสาววนิดา  ดวงจันทร์

คณะศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คู่ขนาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

23

นางสาวอุมาวรรณ์  ยงยืน

คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา คู่ขนาน

มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…2….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

24

นางสาวธัญญาดา  อุปนันท์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…3….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นายชุติพงษ์  แก้วน้อย

คณะวิชาสาขาเกษตรเคมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2

นางสาววิภารัตน์  พึ่งกุศล

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา

3

นางสาวธิติมา  ภูมิศรีศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

4

นายพยุง  จุติ

สาขาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5

นางสาวนัทธมน  ขอบเหลือง **

คณะครุศาสตร์    สาขานาฏศิลป์ไทย   ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6

นางสาวนิศาชล  จริตงาม

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน

มหาวิทยาลัยบูรพา

7

นายอดิศักดิ์  กอยฟอง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

8

นางสาวอรพรรณ  วังโพธิ์

คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขอนามัยชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา

9

นางสาวสุนัฐดา  คนกล้า

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10

นางสาวกิ่งแก้ว  รักทิม

คณะครุศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11

นางสาวอาทิตยา  คงชม

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

12

นายหน่อย  พวงขจร

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13

นางสาวเฉลิมขวัญ  เหล็กทอง

คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

14

นางสาววรรณ  เณรแย้ม

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…3….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

15

นางสาวอาทิตยา  คงชม

สาขาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา

16

นางสาวผกามาศ  อยู่ลบ

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา

17

นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…4….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นางสาวปวีณา  ชุบเลี้ยง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

2

นางสาวสุณิสา  ชัยชนะพีระกุล

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง

3

นางสาวกนกวรรณ  เรืองสุวรรณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

4

นางสาวนิตยา  วันเชื้อ

สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทยและหลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน)

 

 

 

คณะครุศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง

5

นางสาววาทิตา  ขอสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง

6

นางสาวณัฐสุดา   หนองหลวง

คณะครุศาสตร์  สาขา การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง

 

 

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

7

นายชัชวาล  มีท้วม

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…4….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

8

นางสาววรรณวิภา  มัชฌิมา

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

9

นายสมชาติ  แดงปิ่น

หลักสูตรวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

10

นายสมพงษ์  ทำนาย **

คณะครุศาสตร์   สาขาดนตรีศึกษา  ความสามารถพิเศษดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11

นางสาวศิริกัลยา  หน่อแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง

 

 

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

12

นางสาวธิดารัตน์  นงนุช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง

13

นางสาวมัฌชิมา  ใจตึก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง

14

นายสุวรรณ  นรากรณ์

คณะช่างอุตสาหกรรม  สาขางานเทคโนโลยีการผลิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

15

นายวัชรพงษ์  เพิ่มพูน

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

16

นายธนศิลป์  นิโลกะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

17

นางสาวกนกวรรณ  เรืองสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพะเยา

18

นางสาววิสิณีย์  ศรีรดีวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบริหารธุรกิจการบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…4….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

19

นางสาวนริสา  เดชาวัฒนากุล

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

20

นางสาวกมลชนก  ชาญสมร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

21

นายกองพล  ช้างน้อย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…5….

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นางสาวอรณี  จุติ

คณะสังคมศาสตร์  สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

 

 

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี

2

นางสาวอาจารี  อบเชย

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

3

นางสาวพัชรี  จิตโกศล

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

4

นางสาวสุนทรา  ธุรี

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

5

นางสาวนันทิกานต์ ลาโพ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

6

นางสาวภัทราพร  ศรีอวน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

7

นางสาวอัญธิกา  เที่ยงตรง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

 

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

8

นางสาวเจนจิรา  ยอดยิ่ง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

9

นางสาวกมลชนก  อินทุประภา

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

10

นางสาวชนาการ  เสาวภานนท์

คณะสังคมศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

11

นางสาวขวัญฤดี  รื่นกลิ่น

คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

12

นายจักรพงศ์  อุตมา

คณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

13

นายฤทธิชัย  ใจตึก

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

14

นายอนุพล  บัวขาว

คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…6….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นางสาวกาญจนา  ระเริง

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2

นางสาววิลัยพร  เผยพร

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ  เมืองทองธานี

3

นางสาวกาญจนา  ลำดับ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ภาษาไทยและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

 

 

 

(คู่ขนาน)

 

4

นางสาวทรรศมาศ  ผันพักตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชา

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ภาษาไทยและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

 

 

 

(คู่ขนาน)

 

5

นางสาวอัจฉรา  ประเสริฐสูง

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

6

นางสาวณัฐชยา  ประสพ

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

7

นางสาววิลาวัลย์ เหมันต์

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

8

นางสาวบุษยา  พร้อมญาติ

คณะวิทยาการจัดการ  สาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

9

นายอนุพงศ์  พลเลิศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…7….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นางสาวมิ่งขวัญ  บุญนัน

คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (กฎหมาย)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

2

นางสาวนุวดี  ผิวเหลือง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

3

นางสาวนาตยา  ขวัญมุข

คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

4

นางสาวอารียา  วารีนินทร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

5

นางสาวกรรณิกา  มธุพจน์

ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนเอื้อการบริบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ม. 6 /…8….

 

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา

1

นายศุภกิจ   โกศัย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2

นายธนิต  รักน้อย

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

3

นายวันชัย  วันเอ้ย

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4

นายพงศกร  อินทรี

สาขาคอมคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

5

นายรุ่งโรจน์  ใจเร็ว

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6

นางสาววิจิตรา  มลิตูม

คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์