ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ขออนุมติ ยืม / เบิก เงินสวัสดิการไปราชการ
ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเป็นค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ม.ต้น หลักฐานการรับเงินค่า อาหารกลางวัน ขออนุมัติจัดซื้อพัสด