แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลาง 2564-2566
ปก คำนำ สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.01 KB
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 865.9 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.87 KB
ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.46 KB
ตารางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.8 KB
คณะกรรมการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.63 KB