งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การส่งงานเขียนแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเมืองเชลียง
ปิยะ   อุดมมงคล

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2554
ปมาพร  พืชเนาวรัตน์

การศึกษาเจตคติการเรียนการสอนวิชา งานธุรกิจ
ฉัตรนฤมล   เหรา

การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทันโลกธุรกิจ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเชลียง
ประนอม   ฉายกี่
[บทคัดย่อ]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น(ง22204) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พวงเพชร  แก้วเกต

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง
เฉลียว   พลอยเจริญ

รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชางานสำนักงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลำพูน   กระแซง
[บทคัดย่อ1] [บทคัดย่อ2]

เจตคติของนักเรียนที่เรียนงานเกษตรที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
เรวัตร   น้อยวงศ์

รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการใช้โปรแกรม Photoshop ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้โปรแกรม Photoshop  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พรพิมล   พรมน้ำอ่าง
[บทคัดย่อ]

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ4 เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อนุตร   พิกุลแกม

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
พิชชากร   มูลปานันท์

การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาการงานอาชีพ4 (การเขียนโปรแกรมภาษาซี) รหัส ง 32102
ศิวพร   ชัยรัตน์