งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เจียม   ระวังภัย

วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิฑูรย์   เขียวชะอุ่ม

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยมโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานกับการสอนปกติ    
ศุทธวีร์   เกิดผล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เกม แข่งขัน กับการสอนปกติ
ปกครอง   ศรีสุวรรณ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต โดยใช้ชุดการสอน
วรดิฐ   เกิดผล

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเพื่อซ่อมเสริมทักษะการคิดคำนวณ ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การหารากที่ 2 ของจำนวนจริงบวก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฤทธิชัย   ล้วนงาม

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ค33101 เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัณฑิต   ขอบคุณ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รหัสวิชา ค43101
สุเมธ   ขอบคุณ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเพื่อซ่อมเสริมทักษะการคิดคำนวณ ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศรัณยา  กลีบธง
[บทคัดย่อ1] [บทคัดย่อ]

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จรินทร์   ทิฆัมพรธีรวงศ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สมโภชน์   ดีเอี่ยม