คำแนะนำในการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ชุดที่ ๔

 

 

           

แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความชุดที่ ๔  เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความนี้ จัดทำขึ้น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เรื่องการเขียนคำนำเรียงความ และฝึกเขียนคำนำ เพื่อให้นักเรียน

ใช้แบบฝึกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแนะนำวิธีศึกษา ดังต่อไปนี้

๑.   นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน แล้วตรวจตามเฉลยและบันทึกคะแนนไว้

๒.  เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ให้นักเรียนศึกษาความหมายและวิธีการเขียนคำนำ 

และกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนต้องศึกษาความรู้และทำกิจกรรมตามลำดับไปทุกกิจกรรม

เพราะแต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

๓.     นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าเปิดดูเฉลยก่อนที่จะตอบคำถาม หากตอบไม่ตรง

เฉลยก็ไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ร้ายแรง แต่ควรกลับไปศึกษาเนื้อหาความรู้ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

๔.     นักเรียนจะศึกษาความรู้และทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ

ด้วยตนเองหรือศึกษากับเพื่อนเป็นกลุ่มในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน หรือนำไปศึกษาที่บ้านก็ได้

๕.   เมื่อศึกษาแบบฝึกทักษะครบแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทบทวนความรู้และวัดความเข้าใจของตนเอง แล้วจึงเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน บันทึกคะแนนไว้ จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน ว่าได้คะแนนสูงขึ้นหรือไม่

 

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ: บุคคลจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยความเพียร

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ชุดที่ ๔

เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

 

 

       แนวคิด

 

 

                        คำนำเป็นการเขียนนำเรื่องหรือเกริ่นเรื่อง เพื่อนำผู้อ่านเข้าสู่เนื้อเรื่อง

                ส่วนนำต้องเร้าใจให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่องต่อไป

 

 

 

 

     จุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

 

                                                ๑.   บอกวิธีการเขียนคำนำเรียงความได้

                                ๒.   เขียนคำนำเรียงความได้

 

 

    สาระการเรียนรู้

 

 

การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

 

      

        แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ ๔

       เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

คำชี้แจง          ให้นักเรียนอ่านคำถาม แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยกากบาท T ลงในช่อง ก, ข, ค หรือ ง ในกระดาษคำตอบที่แจกให้

 

๑.   ย่อหน้าแรกของเรียงความ เป็นส่วนใดของเรียงความ

       ก.   สรุป                                                    

            ข.   คำนำ

            ค.   เนื้อเรื่อง                                                            

            ง.   ส่วนขยาย

๒.   คำนำควรมีความยาวกี่ย่อหน้า

            ก.     ย่อหน้า                                                          

            ข.     ย่อหน้า

            ค.     ย่อหน้า                                                         

            ง.      ย่อหน้า

๓.   ข้อใดคือลักษณะของคำนำ

            ก.   คำนำมีความยาวหลายย่อหน้าได้  

            ข.   คำนำต้องเร้าใจ ให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่อง

            ค.   คำนำจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็ได้

            ง.   คำนำต้องขึ้นต้นด้วยการบอกความหมายของเนื้อเรื่องเท่านั้น

๔.   ข้อความในข้อใด ควรใช้เป็นการขึ้นต้นคำนำเรียงความเรื่องยาเสพติด

            ก.   ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี

            ข.   เยาวชนควรห่างไกลยาเสพติด

            ค.   ตำรวจจับคนขายยาเสพติดได้หลายคน

            ง.   เสียเหงื่อให้การกีฬา  ดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติด

๕.   ข้อความในข้อใดที่ไม่ควรกล่าวในการเปิดเรื่อง

            ก.   เกริ่นนำถึงความสำคัญของเรื่อง

           ข.   กล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งที่เขียนทั้งหมด

            ค.   กล่าวนำโดยวิธียกข้อความของบุคคลสำคัญ   

            ง.   ให้คำจำกัดความของชื่อเรื่องหรือสิ่งที่จะเขียน

๖.    “เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกิน” 

         เป็นการขึ้นต้นคำนำด้วยวิธีใด

                ก.   คำขวัญ                                           

                ข.   บทร้อยกรอง 

                ค.   คำพูดที่สละสลวย                                        

                ง.   ให้ความหมายหรือคำจำกัดความ

๗.    “ใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปรานีไม่มีเสื่อมคลาย ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย

         รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย ใครหนา”  ข้อความนี้เป็นการขึ้นคำนำโดยวิธีใด

                ก.   บทเพลง

                ข.    ตั้งคำถาม

                ค.   ให้คำจำกัดความหรือให้คำนิยาม

                ง.   ยกข้อความของบุคคลสำคัญมากล่าว  

๘.     ลักษณะของคำนำที่ดีเป็นอย่างไร

                ก.   ให้รายละเอียดของเนื้อเรื่อง

                ข.   บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้

                ค.   มีความน่าสนใจชวนให้อยากอ่านเนื้อเรื่องจนจบ

                ง.   ทำให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในความสามารถของผู้เขียน

๙.   “ประเพณีลือก้อง ทองโบราณ ย่านผ้าซิ่น ถิ่นมรดกโลก”  ข้อความนี้เป็นการขึ้นต้นคำนำโดยวิธีใด

                ก.    คำขวัญ

                ข.    บทประพันธ์ 

                ค.   ให้คำจำกัดความ

                ง.    ยกคำพูดของบุคคลสำคัญมากล่าวนำ

๑๐.   “ถ้ำเจ้าราม อำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นถ้ำที่มีค้างคาวประเภทกินแมลง เวลาใกล้ค่ำ ค้างคาว

          จะบินออกจากถ้ำ  มีนักท่องเที่ยวสนใจเป็นจำนวนมาก และขึ้นไปดูปรากฏการณ์นี้” 

          ถ้าให้ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำนำเรียงความเรื่อง “ศรีสัชนาลัยบ้านของเรา”  

          คำนำนี้จะมีข้อบกพร่องอย่างไร

                ก.   บอกสาระสำคัญของเรื่อง          

                ข.   เร้าใจให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่อง

                ค.   มีความยาวน้อยกว่าย่อหน้าทั่วไป              

                ง.   กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง

******************************************************

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

ข้อที่

คำตอบที่ถูกต้อง

๑๐

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ: ได้คะแนนเท่าไหร่
จดบันทึกไว้นะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

     ความหมายของคำนำ

           คำนำ คือ ย่อหน้าแรกของเรียงความ มีความยาวไม่มากนัก อาจจะประมาณ ๓ – ๕ บรรทัด  คำนำทำหน้าที่เปิดเรื่อง หรือ นำเรื่อง เพื่อเกริ่นให้ผู้อ่านทราบว่า จะได้อ่านเรียงความในแนวใด คำนำจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะบอกแนวของเรื่องแล้ว ยังต้องเรียกความสนใจ

ของผู้อ่าน ให้อยากอ่านเนื้อเรื่องของเรียงความด้วย

 

    วิธีเขียนคำนำเรียงความ

                   การขึ้นต้นคำนำของเรียงความต้องเรียกความสนใจจากผู้อ่าน ดังนั้นจึงอาจจะขึ้นต้น

        ด้วยสำนวน สุภาษิต คำขวัญ เพลง บทร้อยกรอง คำพูดของบุคคลสำคัญ การให้ความหมาย

        หรือให้คำจำกัดความ หรือประโยคที่สามารถกระทบใจผู้อ่านได้ ทั้งนี้ข้อความที่เลือกมาใช้

        ในการนำเรื่องนั้นต้องเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องของเรียงความ และเนื้อหาของคำนำต้องบอก

        แนวของเรื่องด้วย

 

 

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ:    ภาษาที่เชิญชวน การเขียนที่ดึงดูดใจ ย่อมเป็นเหมือนเจ้าของบ้าน
ที่ให้การต้อนรับแขกเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง   คำนำที่นำเรื่องด้วยวิธีต่าง ๆ

 

 

 

 

    ๑. นำเรื่องด้วยประโยคที่เรียกความสนใจ

 

 

            คำนำเรียงความเรื่อง  เราคนไทย...จะช่วยชาติอย่างไรในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

 

 

            ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทลดลง ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น สถาบันการเงินหลายแห่งถูกปิด  การลงทุนภาคเอกชนล้มละลาย ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนเพราะขาดความเชื่อมั่น

เกิดปัญหาคนว่างงาน ปัญหาสังคม เราคนไทยต่างได้รับความเดือดร้อนจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วกัน ภาวะเช่นนี้ ภาครัฐ เอกชนและเราคนไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฝันอุปสรรค

ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราคนไทยช่วยชาติพ้นวิกฤตการณ์นี้ได้

 

 

 (เถาพลู  สุขศิริสัมพันธ์  จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  พ.ศ.๒๕๔๗ หน้า ๗๙)

 

 

 

 

 

 

                                             

                                          (ที่มาของภาพ  http://pochnews.com/)

 

 

 

ข้อสังเกต            ๑.    คำนำนี้ไม่ยาวเกินไป

๒.       นำเรื่องด้วยประโยคที่เรียกความสนใจได้ เพราะกล่าวว่า

       “ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ” ประโยคนี้สามารถเร้าใจ

        ผู้อ่านได้ เพราะคำว่า “วิกฤต”แปลว่า ร้ายแรง

๓.        ข้อความของคำนำ ทำให้ผู้อ่านทราบว่า จะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการบอกแนวของเรื่อง

    ๒. นำเรื่องด้วยคำขวัญ

 

 

                              คำนำเรียงความเรื่อง  ศรีสัชนาลัยบ้านเรา

 

 

            “ประเพณีลือก้อง ทองโบราณ ย่านผ้าซิ่น ถิ่นมรดกโลก” เป็นคำขวัญประจำอำเภอศรีสัชนาลัย คำขวัญนี้กล่าวถึงสิ่งดี ๆ ของอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นอำเภอที่มีชื่อไพเราะไม่น้อยหน้าชื่ออำเภอใด ๆ และสำหรับฉันแล้ว ยิ่งไพเราะ เพราะศรีสัชนาลัยคือบ้านของเรา

 

                                                                                                        (ศุทธินี   จิตประพัฒน์)

9.jpg image by ohmygod19

           

 

 

 

                                 

                                       

                                 ประเพณีบวชนาคแห่ช้าง อำเภอศรีสัชนาลัย

                                (ที่มาของภาพ http://media.photobucket.com/)

 

 

 

ข้อสังเกต            ๑.   คำนำนี้ไม่ยาวเกินไป

๒.     นำเรื่องด้วยคำขวัญ และเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง

๓.     ข้อความของคำนำสามารถทำให้ผู้อ่านได้ทราบว่า จะได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นการบอกแนวของเรื่อง

 

 

 

 

     ๓. นำด้วยบทเพลง

 

     

                                              คำนำเรียงความเรื่อง พ่อของฉัน

 

            “ใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปรานีไม่มีเสื่อมคลาย ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย

รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย ใครหนา”  ฉันฟังเพลงนี้มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ฉันยังพูดไม่ได้  คุณแม่

ร้องให้ฉันฟังและทุกครั้งท่านจะถามฉันว่า  ใครหนอรักฉันมากที่สุด ฉันจะตอบว่า “คุณแม่ คุณพ่อ”  ตามเนื้อเพลงที่ได้ฟัง และฉันก็รับรู้ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงว่า นอกจากคุณแม่แล้ว ยังมีคุณพ่อที่รักฉันอย่างจริงใจตลอดมา        

                                               

         (เด็กหญิงปิยพร  สุกอง รางวัลชมเชยประกวดเรียงความ “พ่อของฉัน”  จากหนังสือผลงาน

          ประกวดเรียงความชนะเลิศทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๔๘  หน้า ๘๗ )

                          

 

 

 

 

 

                              (ที่มาของภาพ  http://www.sriwittayapaknam.ac.th/)

 

 

ข้อสังเกต         ๑.   คำนำนี้ไม่ยาวเกินไป

๒.     นำเรื่องด้วย บทเพลง “ใครหนอ” ซึ่งเป็นบทเพลงที่รู้จักกันแพร่หลาย

๓.     ข้อความของคำนำ ทำให้ผู้อ่านทราบว่า จะได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องพ่อของผู้เขียน เป็นการบอกแนวของเรื่อง

 

 

 

 

    ๔. นำด้วยการให้ความหมายหรือให้คำจำกัดความ

     

 

                                              คำนำเรียงความเรื่อง พ่อของฉัน

 

 

        “พ่อ คือ พรหมของลูก” คำกล่าวนี้หลายคนอาจตีความหมายว่า พ่อ คือบุคคลที่ควรยกย่อง บูชาดุจพระพรหม แต่อีกความหมายหนึ่ง อาจหมายถึง พ่อ คือบุคคลที่มีพรหมวิหารสี่ตามหลักของพุทธศาสนา คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แต่จะตีความหมายใดก็ตาม เราทุกคน

ต้องยอมรับความจริงว่า พ่อ คือ บุคคลสำคัญในครอบครัวที่เป็นเสาหลักในการทำให้ครอบครัว

มั่นคงนั่นเอง

 

        (นางจิรภา   จามพฤกษ์ รางวัลชมเชยประกวดเรียงความ “พ่อของฉัน”  จากหนังสือผลงาน

        ประกวดเรียงความชนะเลิศทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๔๘  หน้า ๑๒๓ )

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                        (ที่มาของภาพ  http://www.212cafe.com/)

 

 

 

 ข้อสังเกต           ๑.    คำนำนี้ไม่ยาวเกินไป

                                ๒.   นำเรื่องด้วยการบอกความหมายหรือให้คำจำกัดความของคำว่า “พ่อ” 

       ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง

๓.   ข้อความของคำนำ ทำให้ผู้อ่านทราบว่า จะได้อ่านเรียงความเกี่ยวกับ “พ่อ”

     เป็นการบอกแนวของเรื่อง

 

 

      แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๑

                      เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

  คำชี้แจง         ให้นักเรียนเลือกข้อความที่กำหนดให้ มาเติมเป็นการนำเรื่อง ของคำนำ

 เรื่องที่กำหนดให้ โดยเขียนเฉพาะพยัญชนะหน้าข้อความ

 

 

 

ก)     “ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน”

 

ข)        “ยาเสพติด เป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม”

 

ค)          มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท                       อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

                                  มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง                 อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

 

                       ง)     “อโรคยา ปรมา ลาภา”  หมายความว่า การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ 

 

 

 

 

 

๑.                               คำนำเรียงความเรื่อง  ชีวิตจะเป็นเศรษฐี ถ้าวันนี้เราประหยัด

 

             .............          ความมั่งมีมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ดังนั้นหลายคนต่างก็ก้มหน้าก้มตา

          ทำงานหาเงิน แต่ทว่าถึงจะหาเงินได้มากมาย ก็อาจจะเป็นเศรษฐีไม่ได้ หากไม่มีการประหยัด

           เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย                                                                           (ศุทธินี   จิตประพัฒน์)

 

 

 

๒.                              คำนำเรียงความเรื่อง  ยาเสพติดมีพิษร้าย ทำลายชีวิต

 

             ............          แม้จะมีชื่อว่ายาเสพติด แต่แท้จริงแล้วมิใช่เป็นยา เพราะถ้าผู้ใดเสพสิ่งเสพติด

          เข้าไป ก็จะเป็นการนำสิ่งที่มีพิษร้ายเข้าไปสู่ร่างกายของตน เช่น ไปทำลายปอด ทำลายตับไต

          เป็นต้น ทำให้ผู้เสพยาต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้                   

                                                                                                                                         (ศุทธินี   จิตประพัฒน์)

 

           

 

 เฉลย  แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๑

     เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

๑.                                 คำนำเรียงความเรื่อง  ชีวิตจะเป็นเศรษฐี ถ้าวันนี้เราประหยัด

 

                                    ความมั่งมีมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ดังนั้นหลายคนต่างก็ก้มหน้าก้มตา

          ทำงานหาเงิน แต่ทว่าถึงจะหาเงินได้มากมาย ก็อาจจะเป็นเศรษฐีไม่ได้ หากไม่มีการประหยัด

          เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย                                                                   

                                                                                                                                          (ศุทธินี   จิตประพัฒน์)

                               

๒.                                        คำนำเรียงความเรื่อง  ยาเสพติดมีพิษร้าย ทำลายชีวิต

 

                                     แม้จะมีชื่อว่ายาเสพติด แต่แท้จริงแล้วมิใช่เป็นยา เพราะถ้าผู้ใดเสพสิ่งเสพติด

           เข้าไป ก็จะเป็นการนำสิ่งที่มีพิษร้ายเข้าไปสู่ร่างกายของตน เช่น ไปทำลายปอด ทำลายตับไต

           เป็นต้น ทำให้ผู้เสพยาต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้                                   

                                                                                                                                         (ศุทธินี   จิตประพัฒน์)

               

คำบรรยายภาพแบบเมฆ:  ผมตอบถูกทุกข้อครับ
                                                                                                                               

           

 

 

 

 

 

     แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๒

    เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

  คำชี้แจง         ให้นักเรียนอ่านคำนำเรียงความเรื่อง เมืองไทยน่าเที่ยว และพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ

 เป็นคำนำที่ดีอย่างไรบ้าง (ดูตัวอย่างการพิจารณาจากข้อสังเกตวิธีเขียนคำนำเรียงความ หน้า ๗ – ๑๐)

 

 

                                          

                                            คำนำเรียงความเรื่อง เมืองไทยน่าเที่ยว

 

                           “เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” ประเทศไทยของเรานั้น มีความงามที่หลากหลาย

        ภาคเหนือมีภูเขามีดอกไม้สวย ภาคอีสานมีปราสาทหินหลายแห่ง ภาคกลางมีพืชผักผลไม้

        ที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนภาคใต้นั้นมีทะเลที่สวยงาม ดังนั้นเราคนไทยควรจะท่องเที่ยว

        ภายในประเทศดีกว่าไปเที่ยวต่างประเทศ  แล้วจะพบว่าเมืองไทยมีสิ่งดี ๆ มากมาย

                                                                                                                                    (ศุทธินี  จิตประพัฒน์)

 

                                                           

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                   

                                               

                                            (ที่มาของภาพ  http://travel.sanook..com/)

 

 

 

                             คำนำเรียงความเรื่อง เมืองไทยน่าเที่ยว เป็นคำนำที่ดี ดังนี้

๑.       .................................................................................................................................

๒.     .................................................................................................................................

๓.     .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

 

เฉลย  แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๒

        เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

                                          คำนำเรียงความเรื่อง เมืองไทยน่าเที่ยว เป็นคำนำที่ดี ดังนี้

๑.       คำนำนี้ไม่ยาวเกินไป

๒.     นำเรื่องด้วยคำขวัญ ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป

๓.      เนื้อหาสามารถทำให้ผู้อ่านทราบว่า จะได้อ่านเรื่องท่องเที่ยวในเมืองไทย เป็นการบอกแนวของเรื่อง

 

 

 

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ: ผมเข้าใจวิธีเขียนคำนำที่ดี
แล้วครับ
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

        แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๓

     เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

คำชี้แจง              ให้นักเรียนอ่านคำนำเรียงความเรื่อง แม่น้ำยม และวิเคราะห์ว่ามีคุณสมบัติของคำนำ

ที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร (ดูตัวอย่างการพิจารณาจากข้อสังเกตวิธีเขียนคำนำเรียงความหน้า ๗ – ๑๐)

 

 

คำนำเรียงความเรื่อง  แม่น้ำยม

 

          แม่น้ำสายสำคัญในประเทศไทยมีมากมายหลายสาย แต่ละสายก็มีประโยชน์ เพราะได้ใช้น้ำในในการเกษตร ทำน้ำประปา เพื่อใช้อาบ ใช้กิน เป็นต้น แม่น้ำยมก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่ง เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหลายจังหวัด แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนแม่น้ำน่านนั้นไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์มากมายเช่นกัน

ถ้าเราอยากให้แม่น้ำคงอยู่ ต้องช่วยกันดูแลรักษา เราต้องไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำ รวมทั้งไม่ปล่อยน้ำเน่าเสียลงไปในแม่น้ำลำคลองด้วยเช่นกัน ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลแม่น้ำทุกสาย

ในอนาคตเราคงจะไม่มีน้ำกินและน้ำใช้อย่างแน่นอน

                                                                                                                                          (ศุทธินี   จิตประพัฒน์)

 

 

 

 

 

          

                                              ภาพแม่น้ำยม (ที่มา http://jo.tagstat.com/)

 

                                          วิเคราะห์การเขียนคำนำเรียงความเรื่อง  แม่น้ำยม

๑.        ............................................................................................................................................

๒.      .............................................................................................................................................

๓.     .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

เฉลย   แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๓

      เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

 

                              วิเคราะห์การเขียนคำนำเรียงความ เรื่อง แม่น้ำยม

๑.          เป็นคำนำที่ค่อนข้างยาวเกินไป

๒.        ประโยคนำเรื่อง เป็นประโยคธรรมดา ไม่เร้าใจ เพราะผู้อ่านทราบดีอยู่แล้ว

๓.         เนื้อเรื่องไม่สามารถบอกได้ว่า จะเป็นเรื่องราวของแม่น้ำยมเท่านั้น

เพราะผู้เขียนระบุชื่อแม่น้ำหลายสาย ไม่อาจบอกแนวของเรื่องได้

 

 

 

 

 

                        ถ้านักเรียนตอบไม่ตรงเฉลย ก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นเหตุผลส่วนบุคคล

                เราอาจจะมีความคิดเห็นต่างกัน แต่เราจะไม่แตกแยกกัน

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ: หนูเข้าใจวิธีเขียนคำนำแล้วค่ะ
 


 

 

 

 

 

 

 แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความที่ ๔.๔

                        เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

คำชี้แจง       ให้นักเรียนเขียนคำนำเรียงความเรื่อง คุณค่าของป่าไม้ โดยเขียนตามลักษณะของคำนำดังที่ได้ศึกษามาแล้ว

                                               

 

                                                                                           คำนำเรียงความเรื่อง คุณค่าของป่าไม้

 

                ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (ที่มาของภาพ http://www.isan.clubs.chula.ac.th/)

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ: หนูเขียนคำนำได้แล้วค่ะ
 


 

 

 

แบบประเมินการเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 ชื่อ...............................................................ชั้น...................เลขที่......................

 

 

 

 

รายการประเมิน

 

ระดับคะแนน

 

หมายเหตุ

   ๑. เขียนคำนำได้ตามลักษณะของคำนำ

 

 

 

 

   ๒. การใช้ภาษา

 

 

 

 

   ๓. การเขียนสะกดคำ

 

 

 

 

   ๔. ความสะอาด เรียบร้อยของผลงาน

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

รวมคะแนนทั้งหมด

 

ระดับคุณภาพ

 

 

       ผู้ประเมิน          ¦  ครู          ¦ นักเรียน 

 

 

                                                         ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน

                                                                   (..........................................)

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนคำนำเรียงความ

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน

  คะแนน

  คะแนน

  คะแนน

๑.  เขียนคำนำได้

     ตามลักษณะของคำนำ

- คำนำไม่ยาวเกินไป

- ประโยคนำ

  เรียกความสนใจได้

- เนื้อหาบอกแนว

   ของเรื่องได้

- คำนำไม่ยาวเกินไป

- ประโยคแรกไม่เร้าใจ

- เนื้อหาบอกแนวของ

   เรื่องได้บ้าง

- คำนำยาวเกินไป

- ประโยคแรกไม่เร้าใจ

- ให้รายละเอียดของ

  เนื้อเรื่อง

๒. การใช้ภาษา

- ใช้คำตรงความหมาย

    กระชับ ชัดเจน

    เข้าใจง่าย

-ใช้คำไม่ตรง

  ความหมาย

  ไม่กระชับ ไม่ชัดเจน

  และเข้าใจยาก

  ไม่เกิน ๓ คำ

-ใช้คำไม่ตรง 

   ความหมาย  

  ไม่กระชับ ไม่ชัดเจน  

   และเข้าใจยาก  

   มากกว่า ๓ คำ

๓. การเขียนสะกดคำ

- ไม่มีคำผิดเลย

- มีคำผิดไม่เกิน ๓ คำ

- มีคำผิดมากกว่า

  ๓ คำ

๔.ความสะอาด เรียบร้อย

   ของผลงาน

- ลายมืออ่านง่าย

  ไม่มีรอยลบ ขีดฆ่า

- ลายมืออ่านยาก

   มีรอยลบ ขีดฆ่า

  ไม่เกิน ๓ แห่ง

- ลายมืออ่านยาก

  มีรอยลบ ขีดฆ่า

   มากกว่า ๓ แห่ง

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ               ๑๐ – ๑๒        คะแนน            ระดับ                     ดี

                                                –           คะแนน            ระดับ                     พอใช้

 –           คะแนน            ระดับ                     ต้องปรับปรุง

 

 

เกณฑ์การผ่าน             นักเรียนมีผลการประเมิน ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

 

      

                            แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๔

                            เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

คำชี้แจง          ให้นักเรียนอ่านคำถาม แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดย กากบาท T ลงในช่อง ก, ข, ค หรือ ง ในกระดาษคำตอบที่แจกให้

 

๑.   ข้อใดคือลักษณะของคำนำ

                ก.   คำนำต้องขึ้นต้นด้วยการบอกความหมายของเนื้อเรื่องเท่านั้น           

                ข.   คำนำจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็ได้

                ค.   คำนำต้องเร้าใจ ให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่อง

                ง.   คำนำมีความยาวหลายย่อหน้าได้

๒.   ข้อความในข้อใด ควรใช้เป็นการขึ้นต้นคำนำเรียงความเรื่องยาเสพติด

                ก.   เสียเหงื่อให้การกีฬา  ดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติด

                ข.   ตำรวจจับคนขายยาเสพติดได้หลายคน

                ค.   เยาวชนควรห่างไกลยาเสพติด

                ง.   ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี

๓.   ย่อหน้าแรกของเรียงความ เป็นส่วนใดของเรียงความ

                ก.   ส่วนขยาย                                                      

                ข.   เนื้อเรื่อง

                ค.   คำนำ                                                              

                ง.   สรุป

๔.   คำนำควรมีความยาวกี่ย่อหน้า

                ก.     ย่อหน้า                                                      

                ข.     ย่อหน้า

                ค.     ย่อหน้า                                                     

                ง.      ย่อหน้า

๕.    ลักษณะของคำนำที่ดีเป็นอย่างไร

                ก.   ทำให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธาในความสามารถของผู้เขียน

                ข.   มีความน่าสนใจชวนให้อยากอ่านเนื้อเรื่องจนจบ

                ค.   บอกบรรยากาศโดยรวมของเรื่องได้

                ง.   ให้รายละเอียดของเนื้อเรื่อง         

๖.   “ถ้ำเจ้าราม อำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นถ้ำที่มีค้างคาวประเภทกินแมลง เวลาใกล้ค่ำ ค้างคาว

       จะบินออกจากถ้ำ  มีนักท่องเที่ยวสนใจเป็นจำนวนมาก และขึ้นไปดูปรากฎการณ์นี้”  

       ถ้าให้ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำนำเรียงความเรื่อง “ศรีสัชนาลัยบ้านของเรา”   

       คำนำนี้จะมีข้อบกพร่องอย่างไร

                ก.   กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง

                ข.   มีความยาวน้อยกว่าย่อหน้าทั่วไป              

                ค.   เร้าใจให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่อง

                ง.   บอกสาระสำคัญของเรื่อง

๗.   “ประเพณีลือก้อง ทองโบราณ ย่านผ้าซิ่น ถิ่นมรดกโลก” ข้อความนี้เป็นการขึ้นต้นคำนำโดยวิธีใด

                ก.   ยกคำพูดของบุคคลสำคัญมากล่าวนำ

                ข.   ให้คำจำกัดความ

                ค.   บทประพันธ์ 

                ง.   คำขวัญ

๘.    “เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงในลักษณะพออยู่พอกิน”

         เป็นการข้นต้นคำนำด้วยวิธีใด

                ก.   ให้ความหมายหรือคำจำกัดความ                                              

                ข.   คำพูดที่สละสลวย        

                ค.   บทร้อยกรอง 

                ง.    คำขวัญ                          

๙.    ข้อความในข้อใดที่ไม่ควรกล่าวในการเปิดเรื่อง

                ก.   ให้คำจำกัดความของชื่อเรื่องหรือสิ่งที่จะเขียน

                ข.   กล่าวนำโดยวิธียกข้อความของบุคคลสำคัญ   

                ค.   กล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งที่เขียนทั้งหมด

                ง.   เกริ่นนำถึงความสำคัญของเรื่อง

๑๐.   “ใครหนอรักเราเท่าชีวี ใครหนอปรานีไม่มีเสื่อมคลาย ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย

          รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย ใครหนา”  ข้อความนี้เป็นการขึ้นคำนำโดยวิธีใด

                ก.   ยกข้อความของบุคคลสำคัญมากล่าว

                ข.   ให้คำจำกัดความ

                ค.   ตั้งคำถาม

                ง.   บทเพลง

         ********************************************************

 

 

                              เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

                           เรื่อง การเขียนคำนำเรียงความ

 

 

ข้อที่

คำตอบที่ถูกต้อง

๑๐

 

 

คำบรรยายภาพแบบเมฆ:      ได้คะแนนเท่าไหร่
       จดบันทึกไว้นะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    บรรณานุกรม

 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.  เขียนให้เป็น ชนะด้วยปลายปากกา.  กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, ๒๕๕๑.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน.  กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้

พื้นฐาน ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, ๒๕๕๑.

____.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๑.

____.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.  กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๐.

____.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.  กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๐.

____.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๐.

____.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๘.

ชัยนันท์  นันทพันธ์.  เส้นทางนักเขียน.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘.

ถวัลย์  มาศจรัส, สมปอง  แว่นไธสง และบังอร  สงวนหมู่.  นวัตกรรมการศึกษา ชุด แบบฝึกหัด -

แบบฝึกทักษะ.  กรุงเทพฯ : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด, ๒๕๕๐.

ผจงวาด  พูลแก้ว, พัชณี  ปี่เพราะ และสุวรรณี  โสประดิษฐ์.  การเขียนเรียงความ จดหมาย. 

กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๑.

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์

                พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.

ศิริพร  แพรนิมิตร.  ชุดฝึกทักษะการเขียนสารคดีสั้น ๆ.  (เอกสารอัดสำเนา), ๒๕๔๕.

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย.  ผลงานประกวดเรียงความชนะเลิศทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๔๘

พ่อของฉัน.  กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, ๒๕๔๘.

สอางค์  ดำเนินสวัสดิ์ และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๕.  กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), ๒๕๔๗.

เสนีย์  วิลาวรรณ.  การเขียน ๑.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , ๒๕๔๗.

____.  การเขียน ๒.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๗.

____.  พัฒนาทักษะภาษา เล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๖.