ข่าวประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 205) 17 มี.ค. 66
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค (อ่าน 1489) 11 ม.ค. 65
แบบรายงานประจำปีกิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1032) 29 ธ.ค. 64
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1006) 20 ธ.ค. 64
รูปแบบการจัดทำข้อสอบวัดผลของโรงเรียนเมืองเชลียง (อ่าน 851) 13 ธ.ค. 64
วิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเมืองเชลียง (อ่าน 787) 07 ธ.ค. 64
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1637) 18 พ.ย. 64
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 886) 11 พ.ย. 64
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 902) 10 พ.ย. 64
แบบรายงานโครงการ 2564 (ไตรมาส) (อ่าน 585) 26 ต.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1464) 20 เม.ย. 64
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(SAR) : กลุ่มงานบุคคล (อ่าน 858) 15 มี.ค. 64
บันทึกการจัดซื้อ-จัดจ้าง : กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 744) 11 ก.ย. 63
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2565 : กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 1469) 23 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติการรับโทรศัพท์ (อ่าน 1094) 22 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติการดำเนินงานธุรการโรงเรียนเมืองเชลียง (อ่าน 989) 22 มิ.ย. 63