ลำดับ เรื่อง ลงวันที่
1
ประกาศเกณฑ์การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(เอกสารแนบ)
24/07/58
2
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
24/07/58
3
บัญชีงบหน้าผู้ขอย้าย
4
บันทึกคำยินยอมย้ายสับเปลี่ยน
5
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน  
6
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายการสอน
 
7
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8

แบบรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ