ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล  ณ  วันที่ 24 ก.ค. 2555)
รายชื่อครู คศ.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และ ครู คศ.3  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รายชื่อครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง2555

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา