ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 46.03 KB 52320
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 57587
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 57849
รูปแบบการจัดทำข้อสอบวัดผลของโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.94 KB 57854
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 117371
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 117334
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 117331
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.55 KB 117332
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 117351
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.5 KB 140033
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูประจำวิชา ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.53 KB 140296
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 140323
แผนผังสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.59 KB 140276
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.98 KB 139986
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.1 KB 140080
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.23 KB 140054
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.36 KB 140141
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.36 KB 140340
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.54 KB 51465
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 51457
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 117465
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 117463
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 117458
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 117457
>แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2564 140404
แบบฟอร์มโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 140300
แบบรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564(รายไตรมาส) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.2 KB 140191
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.44 KB 140257
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 40.93 KB 48863
>คู่มือ ว9 และแบบบันทึกข้อตกลง 117438
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.7 KB 117488
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 117511
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 117473
ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 119823
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.39 KB 119812
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 140084
งานธุรการ
แนวปฏิบัติการรับโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.21 KB 140301
การดำเนินงานธุรการโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.82 KB 140292
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 139941