ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 2502
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 2802
รูปแบบการจัดทำข้อสอบวัดผลของโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.94 KB 2808
แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.58 KB 62283
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 62287
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 62287
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.55 KB 62288
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 62296
แบบฟอร์มหน้าปกสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 32.49 KB 64764
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.5 KB 84981
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูประจำวิชา ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.53 KB 85243
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.45 KB 85267
แผนผังสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.59 KB 85226
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.98 KB 84934
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.1 KB 85031
แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.23 KB 85000
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.36 KB 85090
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.36 KB 85295
กลุ่มบริหารงบประมาณ
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 62421
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 62420
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.64 KB 62416
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 62415
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2564 85349
แบบฟอร์มโครงการ 2564 85195
แบบรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564(รายไตรมาส) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.2 KB 85141
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.44 KB 85213
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือ ว9 และแบบบันทึกข้อตกลง 62388
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.7 KB 62438
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 62434
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.41 KB 62432
ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 64782
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.39 KB 64769
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 85037
งานธุรการ
แนวปฏิบัติการรับโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.21 KB 85255
การดำเนินงานธุรการโรงเรียนเมืองเชลียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.82 KB 85246
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 84898