แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document ปก คำนำ สารบัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.46 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 1 ภาพรวมข้องโรงเรียน(SCHOOL PROFILE)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.09 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน (SCHOOL PROFILE)-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.26 KB
Adobe Acrobat Document ตารางที่ 1 งบประมาณรายได้จำแนกตามประเภท   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.46 KB
Adobe Acrobat Document ตารางที่ 2 งบประมาณจำแนกตามกลยุทธ์หลัก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.1 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์หลัก 1-1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์หลัก 1-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.94 MB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์หลัก 1-3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.84 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.78 KB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์ 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
Adobe Acrobat Document ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 กลยุทธ์ 5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 435.96 KB
Adobe Acrobat Document การจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.88 KB
Adobe Acrobat Document งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.38 KB
Adobe Acrobat Document ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองเชลียง ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.58 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเชลียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 420.79 KB