มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.14 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.6 KB