หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.91 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู็สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.97 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.58 KB
Adobe Acrobat Document ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.03 KB
Adobe Acrobat Document แบลประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.83 KB
Adobe Acrobat Document การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.43 KB
Adobe Acrobat Document คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัิตงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document ว17หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.15 KB
Adobe Acrobat Document ว21หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.2 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
Adobe Acrobat Document ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB