คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานกลุ่มงานงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.27 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานกลุ่มงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 862.73 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือระเบียบการวัดผลเมืองเชลียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 913.44 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการใช้โปรแกรม-Bookmark   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือโอน sgs   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือรูปแบบการจัดทำข้อสอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.91 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏฺบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB